03.04.2013 - Fachbereich Evangelische Theologie der Universität Osnabrück - Promotionen

Wintersemester 2012/2013

Deuper, Christian: »Joachim Lütkemann als Oberhofprediger« (Gutachter: Prof. Dr. Martin Jung; Prof. Dr. Sigrid Westphal).