30.11.2017 - Fachbereich Theologie der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg - Promotionen

Wintersemester 2016/17 bis Sommersemester 2017

Kim, Hyuonggun (Ältere Kirchengeschichte; Wintersemester 2016/17); Erstgutachter: Prof. Dr. Brennecke.
Zecherle, Andreas Friedrich (Neuere Kirchengeschichte; Sommersemester 2017); Erstgutachter: Prof. Dr. Hamm.
Kühn, Jonathan (Praktische Theologie; Sommersemester 2017); Erstgutachter: Prof Dr. Bubmann.