23.09.2016 - Evangelisch-Theologische Fakultät der Johannes Gutenberg-Universität Mainz - Personalia

Sommersemester 2016

Ehrenpromotion: Dr. theol. Volker Jung (Erstgutachter: Prof. Dr. Kristian Fechtner, Zweitgutachter/auswärtiger Gutachter: Prof. Dr. Martin Laube [Göttingen]).